Nhà phố 23

Nhà phố 23

 

NHÀ PHỐ LÂM VỸ DẠ - 04/2021

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

Năm hoàn thành:
         Năm 2020
Diện tích khu đát:
         m2
Diện tích xây dựng:
     300 m2
Người thực hiện:

        ARES construction

Đơn vị hợp tác:

 

<địa chỉ>

CÁC bài viết liên quan

Call: 0903 02 6566